*صرفا جهت فان*


Meme 1
#ذهن_سرطانی_خود_را_کنترل_کنیم
21/02/26meme 2
#با_شوجو_بینان_مهربان_باشیم
#شوجو_بین_باشیم
#گوگولی_ها_را_نشناختیم
21/02/27
meme 3
#له_تر_از_این؟ 
#من_صندلیت_نیستم_یارو
#شونن_نامهربون
21/03/25meme 4
#سلیقه_ی_عجیب_من؟
#کامفورت
#اگه_صداشو_تا_ته_نبرم_بالا_از_عذاب_وجدان_میمیرم
21/04/05