دیلی بزنیم؟؟

1) نَ جانم تو همینجاهم سالی یبار پست میذاری که اینجوری هستیم : we don't care dude

2) تئوری های بی ریشه و احساس و اساستو بریز بیرون دمن بازم : we don't care dude

یه تعداد خاصی کامنت عدد 2 ببینم براتون ادرس دیلی رو کامنت میکنم (که گیر کنید توش)